• Няма продукти в количката.

Blog

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Настоящата Политика за поверителност за защита на личните данни се прилага само за информация, която се събира чрез нашия уебсайт, секцията за онлайн покупки и свързаните с тях поръчки.

Този уебсайт („Уебсайт“) и свързаните с него сайтове се поддържат и управляват от:

Синтика Хъни ООД

Адрес: ул. кап. Димитър Списаревски 3, София, България,

наричано по-долу “ Синтика Хъни „

Моля, прочетете внимателно настоящата Политика за поверителност, преди да попълнете каквито и да било формуляри за резервация или да използвате което и да е съдържание от сайта. Синтика Хъни си запазва правото да обновява Политиката за поверителност с цел да подобрява същата. По тази причина съветваме посетителите периодично да проверяват правилата за поверителност за актуализации или ревизии.

В Синтика Хъни  ние се ангажираме да защитаваме личните ви данни. Използваме информацията, която събираме на нашия уебсайт, за да доставяме услуги и да подобряваме качеството на обслужването Ви. Защитата на данните е с особено висок приоритет за управлението на компанията ни. Достъпът до уебсайта на Синтика Хъни  е възможен без предоставяне на лични данни. Ако обаче даден субект на данни иска да използва нашите услуги чрез уебсайта ни, е необходимо обработването на лични му данни.

Обработката на лични данни като име, адрес, дата на раждане, пол, електронен адрес, телефонен номер, номер на кредитна карта и др. на субекта на данни винаги трябва да съответства на Общия регламент за защита на данните (GDPR) и да отговаря на изискванията на специфичните разпоредби за защита на данните в Република България, приложими към Синтика Хъни .

Като администратор на лични данни Синтика Хъни  е въвела технически и организационни мерки за осигуряване на най-пълната защита на личните данни, обработвани чрез този уебсайт. Въпреки това, базираните на интернет преноси по принцип могат да имат пропуски в сигурността, така че абсолютна защита не може да бъде гарантирана. По тази причина всеки субект на данни има свободата да ни предостави личните си данни чрез алтернативни средства, напр. по телефона.

СЪБИРАНЕ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

Синтика Хъни  чрез уеб сайта: „sinticahoney.com“ има грижата за защитата на личните данни на Клиента („Субекта на данни“), които са станали известни и са събрани в резултат на попълването на електронния формуляр за покупка и извършване на поръчка чрез нашия уебсайт. Това задължение не е валидно в случай, че Клиентът предостави неверни данни.

Съгласно действащите закони, Синтика Хъни  може да използва и обработва събраните лични данни на Клиентите за целите на хотелското настаняване, за предоставяне на туристически, хотелиерски или други съпътстващи основната дейност услуги.

Всякакви други цели, за които данните могат да бъдат използвани, ще бъдат в съответствие с българското и европейското законодателство, приложимите международни регламенти, интернет етиката и добрите правила на морала.

КАКВИ ЛИЧНИ ДАННИ СЪБИРАМЕ И ОБРАБОТВАМЕ?

Синтика Хъни  събира и обработва тези лични данни, които са необходими и свързани с дейността ни на онлайн магазин. Събираме само необходимите минимални лични данни на правно основание (в изпълнение на законовите изисквания към дейността ни), за изпълнение на сключени договори, с цел защита на легитимен интерес на дружеството или само ако сме получили предварително изрично съгласие за това.

Ако субектът на данни се свърже с нас по електронна поща или чрез формуляр за контакт, личните данни, предоставени от него, се съхраняват автоматично. Когато правите онлайн поръчка или запитване чрез нашия формуляр за контакт с уебсайта, събираме:

  • Информация за контакт: име, имейл адрес, телефонен номер;   

Информацията събираме по следните начини:

  • Информация, която предоставяте лично: в случай, че поръчвате онлайн или се свържете с нас.

Такива лични данни, предавани на доброволен принцип от субекта на данни на Синтика Хъни, се съхраняват с цел обработка на поръчката и изпрщането и до лицето, за което се отнасят данните. Няма прехвърляне на тези лични данни на трети страни освен при предоставяне на информация към компетентни публични органи.

Синтика Хъни ще обработва и съхранява личните данни на Клиента („Данните“) само за периода, необходим за постигане на целта за съхранение или доколкото това е определно от европейското законодателство или от действащите норми на Република България в закон или подзаконов акт, на който администраторът е подчинен.

Ако целта за съхранение не е приложима или ако срокът на съхранение, определен от европейското законодателство или друго относимо законодателство, изтече, личните данни рутинно се изтриват в съответствие със законовите изисквания.

КОГА МОЖЕМ ДА СПОДЕЛИМ ВАШИТЕ ДАННИ С ТРЕТИ ЛИЦА?

Ние можем да разкриваме лични данни, ако имаме добросъвестно убеждение, че разкриването е разумно необходимо (а) за да отговарим на приложимото право, регулация, правна процедура или искане на компетентен орган; (б) да изпълним договорите за услуги, които имаме с Вас; в) за да се борим срещу измами или с въпроси на сигурността; или (г) за защита на правата, имуществото или безопасността на Синтика Хъни  или на нашите служители или клиенти. Във всички останали случаи е необходимо Вашето предварително съгласие.

По-конкретно, с оглед предоставяне на продуктите ни и осъществяване на дейността, може да предоставим Вашите данни на трети лица:

Когато сме задължени да съобщим конкретна информация на компетентен публичен орган по законоустановена причина, например органи на Министерството на вътрешните работи, данъчни органи и други държавни и общински органи;

Споделяме информация и с компании, които ни помагат да управляваме сайта, анализите ни, търсачки, които действат от наше име, както и партньори като социални мрежи, които извършват промоции и реклама.

При всички случаи Вашите данни няма да бъдат споделяни с трети лица, установени извън територията на ЕИП (ЕС, Норвегия, Исландия и Лихтенщайн), освен ако същото не е позволено изрично от местното законодателство и са налице адекватни мерки за защита.

Синтика Хъни  не може да споделя, докладва или разкрива вашите лични данни за маркетинг проучвания на трети лица, или да ги използва и предоставя за други цели, извън изброените, за които предварително не сме уведомили субекта на данните и не сме получили неговото съгласие.

КАК ЗАПАЗВАМЕ ВАШИТЕ ПРАВА?

Синтика Хъни  обработва вашите лични данни само в съответствие с посочените цели и в рамките на съответните срокове.

Събраните лични данни са в описания минимален обем и само за нашите ясно определени цели и условия за съхранение. Достъпът до данни е предоставен само за ограничен брой лица в Синтика Хъни , които са обучени и инструктирани как да работят с личните данни.

Във връзка с влизането в сила на Общия регламент за защита на данните, Синтика Хъни  предприе подробен анализ и одит на всички наши процеси, свързани с обработката на лични данни. Като част от този анализ проверяваме нашите партньори, преработваме нашите процедури и правила, обучаваме нашите служители, използваме опитни консултанти, за да сме сигурни, че отговаряме на най-високите стандарти за поверителност и сигурност за защита на Вашите данни.

ПРАВА НА СУБЕКТИТЕ НА ДАННИ

Субектите на данни могат да поискат от Синтика Хъни  да коригира личните им данни, ако данните са неточни или неактуални, а Синтика Хъни  е длъжна своевременно да извърши исканите корекции на неточните или неактуалнилични данни.

Субектите на данни могат да поискат от Синтика Хъни  да ограничи използването на личните им данни, доколкото това ограничение не противоречи на правните разпоредби или на други основания за съхранението и обработването им.

Субектите на данни могат да поискат личните им данни да бъдат изтрити (правото да бъдат забравени) от Синтика Хъни , при условие че изтриването на данните не противоречи на закона или на други основателни причини за тяхното съхранение и обработка.

Субектът на данните има право да бъде информиран:

• дали личните му данни са били обработени;

• за какви цели се обработват личните данни;

• за начините, по които се обработват неговите лични данни;

• видовете лични данни, които уебсайтът обработва.

Субектът на данни се задължава да не се намесва неоправдано и да възпрепятства дейностите на Синтика Хъни  при упражняване на предоставените му права.

Ако вие, като субект на данни, искате да зададете въпроси относно правата си или ако желаете да осъществите свое конкретно право, моля, свържете се с нас на електронен адрес: office@sinticahoney.com.

ИНСТРУМЕНТИ ЗА ЗАЩИТА НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

Синтика Хъни  въведе технологии и политики за защита на личните данни срещу нерегламентиран достъп и злоупотреба и ще продължи да актуализира тези мерки, както е приложимо.

СПЕЦИАЛНО СЪОБЩЕНИЕ ЗА НЕПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА ПОД 18 ГОДИНИ

Не събираме лични данни, предоставени от лица под 18-годишна възраст. Като родител или настойник, не позволявайте на Вашите деца да изпращат лични данни без Ваше разрешение. За услугите, които предоставяме, обработваме лични данни на деца под 18-годишна възраст, когато данните са предоставени от родител или настойник.

„Бисквитки“ и проследяване на използването 

Уебсайтът на Синтика Хъни  използва бисквитки. „Бисквитките“ са текстови файлове, които се съхраняват в системата на компютъра Ви чрез интернет браузър.

Много интернет сайтове и сървъри използват „бисквитки“.  Често „бисквитките“ съдържат така наречен „идентификатор на бисквитка“. Идентификаторът на „бисквитката“ е уникален.  Състои се от низ на знаци, чрез който може да бъде направена връзка между различни интернет страници и сървъри с конкретния интернет браузър, в който е съхранена „бисквитката“. Това позволява на посетените интернет сайтове и сървъри да разпознаят отделните браузъри от други интернет браузъри, които съдържат други „бисквитки“. Конкретният интернет браузър може да бъде разпознат и идентифициран чрез уникалния идентификатор на „бисквитката“.

Чрез използването на „бисквитки“, Синтика Хъни  може да предостави на потребителите на този сайт по-удобни за ползване услуги, които не биха били възможни без настройката на „бисквитките“.

С помощта на „бисквитка“ информацията и офертите на нашия уеб сайт могат да бъдат оптимизирани с оглед на потребителя. „Бисквитките“ ни позволяват, както вече споменахме, да разпознаваме нашите потребители на уебсайтове. Целта на това разпознаване е да улесни потребителите да използват нашия уебсайт. Потребителят на уебсайта, който използва „бисквитки“, напр. не е необходимо да въвежда данни за достъп всеки път, когато уеб сайтът е достъпен, защото това се извършва от уебсайта и така „бисквитката“ се съхранява в компютърната система на потребителя. Друг пример е „бисквитката“ на пазарска количка в онлайн магазин. Онлайн магазинът запомня артикулите, които клиентът е поставил във виртуална пазарска количка чрез „бисквитка“.

Субектът на данните може по всяко време да предотврати настройването на „бисквитките“ на уебсайта ни чрез съответната настройка на използвания интернет браузър и по този начин да откаже окончателно настройката за „бисквитките“. Освен това, вече зададените „бисквитки“ могат да бъдат изтрити по всяко време чрез интернет браузъра или други софтуерни програми. Това е възможно при всички популярни интернет браузъри. Ако субектът на данните деактивира настройката на „бисквитките“ в използвания интернет браузър, не всички функции на нашия уеб сайт могат да бъдат напълно използваеми.

Наличие на автоматизирано вземане на решения

Като отговорна компания, ние не използваме автоматично вземане на решения или профилиране.

ПО КАКЪВ НАЧИН МОЖЕ ДА СЕ СВЪРЖЕТЕ С КОМПЕТЕНТНИЯ НАДЗОРЕН ОРГАН? 

Независимо от посоченото по-горе, при оплаквания имате право да се обърнете към Комисията за защита на личните данни (КЗЛД):

лично, на адрес: гр. София, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2;

с писмо, на адрес: гр. София, п.к. 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2;

по факс – 029153525;

на имейла на КЗЛД – kzld@cpdp.bg;

чрез сайта на КЗЛД на адрес: https://www.cpdp.bg/.

Запазваме си правото периодично да актуализираме тази Политика, поради което Ви молим да я преглеждате, за да установявате как обработваме и защитаваме Вашите лични данни.

Ако имате въпроси относно нашата Политика за поверителност или желаете да отправите искане и да упражните права по отношение на Вашите лични данни, моля да се свържете с нашето длъжностното лице по защитата на данните на e-mail: office@sinticahoney.com…..

Настоящата политика е актуализирана на 30.03.2020г. 

Sorry, the comment form is closed at this time.